Jak vrátit zboží ,které nesplnilo Vaše očekávání?

Stačí nás informovat do 14 dnů na email. adresu info@boutique-lanostra.cz, že Vám zboží nevyhovuje a zároveň odeslat v nepoškozených a původních obalech, spolu s paragonem a číslem Vašeho účtu kam Vám peníze poukážeme na adresu: Vlasové studio ,Chelčického 125/4, České Budějovice 6, 370 01.

Jak u nás reklamovat vadné zboží?

U nás to je jednoduché. I u tak kvalitních produktů co Vám nabízíme se může stát cokoliv, když se Vám něco nebude zdát informujte nás opět na email. adresu info@boutique-lanostra.cz,
do emailu nezapomeňte  uvést :
- číslo objednávky
- popis reklamovaného produktu, připojte pár fotografií poškozené části.
- zda chtete vrátit peníze, nebo máte u nás vybraný jiný produkt.

Kompletní zboží zasílejte na adresu: Vlasové studio ,Chelčického 125/4, České Budějovice 6, 370 01.
Nezapomeňte na paragon a Vaše číslo účtu.

TIP: pro rychlejší a bezpečnější doručení reklamace či vráceného zboží nám prosím zasílejte zboží produktem Balík do Ruky přes Českou poštu, nezapomeňte na telefoní číslo +420774587007 ať vše proběhne tak jak má.


I. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád upravuje vztahy mezi kupujícím jako spotřebitelem a prodávajícím – společností M & S BROTHERS, s. r. o. – vyplývající z odpovědnosti za vady výrobků (dále také reklamace) zakoupených kupujícím v prodejnách ( internetového obchodu ) společnosti M & S BROTHERS, s. r. o.
Ustanovení tohoto reklamačního řádu se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012
Sb. v platném znění a zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění.

II. Rozsah uplatnění odpovědnosti za vady
1. Odpovědnost za vady se vztahuje na všechny výrobky, prodávané v prodejnách a na internetu společnosti M & S BROTHERS, s. r. o. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.
2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet převzetím věci kupujícím.
3. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, popřípadě pro věc takového druhu obvyklé, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, dále že věc odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, pro který se věc obvykle používá, či který je prodávajícím deklarován.
4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se dále nevztahuje na vady výrobku, který byl v rozporu s označením či návodem na výrobku nesprávně používán nebo nesprávně ošetřován. 1. Vyřizování reklamace
a) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, Nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Dohoda o delší lhůtě musí být sjednána písemně. Po marném uplynutí 30-denní lhůty, event. delší dohodnuté lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

b) V případě, že není reklamace vyřízena okamžitě, je prodávající povinen vydat spotřebiteli potvrzení, že své reklamační právo uplatnil v řádné lhůtě, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

c) Jde-li o odstranitelné vady, má kupující právo podle své volby požadovat:
- bezplatné řádné a včasné odstranění vady
- výměnu věci, není-li to neúměrné vzhledem k povaze vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží.

d) Není-li takový postup možný, může kupující:
- odstoupit od smlouvy
e) V případě:
- neodstranitelných vad, které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady,
- vad sice odstranitelných, ale vyskytujících se ve větším počtu nebo opětovně po opravě, které tak brání řádnému užívání věci má kupující právo:
• požadovat výměnu věci
• odstoupit od smlouvy.

Spory vzniklé z reklamačního řízení rozhoduje věcně a místně příslušný soud. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2016